Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
hulajnoga

Hulajnogi na ścieżki rowerowe – jest projekt nowych przepisów

Hulajnogi na ścieżki rowerowe – jest projekt nowych przepisów

Rząd przyjął zmiany w przepisach dotyczące m.in. elektrycznych hulajnóg. Wreszcie ich status prawny ma być uregulowany.

 • Osoby w wieku od 10 do 18 lat do kierowania hulajnogą muszą posiadać minimum kartę rowerową
 • Hulajnogą elektryczną trzeba będzie się co do zasady poruszać po drogach dla rowerów z prędkością do 20 km/h
 • Na hulajnodze może jeździć tylko jedna osoba
 • Uregulowano sposoby parkowania hulajnóg
 • Przewidziano konkretne kwoty mandatów za łamanie przepisów

Popularność elektrycznych hulajnóg w Polsce stała się na tyle duża, że brak zdefiniowania ich statusu w przepisach i tego, co wolno, a czego nie ich „kierowcom” stał się bardzo kłopotliwy. Problemy stwarzało to nie tylko służbom takim jak policja czy wymiarowi sprawiedliwości, ale także samym użytkownikom, którzy nie wiedzieli, jak zostaną potraktowani – jak piesi, rowerzyści czy jeszcze jakoś inaczej. Wreszcie postanowiono się zająć tym problemem i rozwiązać go kompleksowo. 

 

Na razie rząd przyjął projekt zmian w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (oraz niektórych innych ustaw). Uwagę poświęcono nie tylko hulajnogom elektrycznym, ale także tzw. urządzeniom transportu osobistego (jak elektryczne deskorolki) oraz urządzeniom wspomagającym ruch (np. rolki). Określono, że nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (oczywiście po wcześniejszym przejściu całej ścieżki legislacyjnej).

 

Poniżej prezentujemy wszystkie szczegółowe propozycje dotyczące zmian w przepisach, jakie przekazano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

 

Po zmianie przepisów, zabronione będzie m.in.:

 • kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;

 • kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;

 • przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;

 • ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;

 • pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Hulajnoga elektryczna

 • Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

 • W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

 • Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

  • zachowanie szczególnej ostrożności,

  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

 • Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

 • Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Parkowanie hulajnogi elektrycznej

 • Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  • hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
  • pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika,
  • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.
 • Hulajnoga elektryczna będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

Urządzenia transportu osobistego (UTO; np. elektryczna deskorolka)

 • Kierujący UTO będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

 • UTO będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad:

  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

  • zachowanie szczególnej ostrożności,

  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

 • Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

 • Do kierowania UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

Urządzenia wspomagające ruch (urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni, np. rolki, wrotki, deskorolka).

 • Tego typu urządzeniem będzie można poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych – z zachowaniem następujących zasad:

  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

  • zachowanie szczególnej ostrożności,

  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

 • Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch i napędzanym siłą mięśni nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Nowe przepisy – nowe obowiązki

 • Przewidziano kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

 • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku) groził będzie mandat 200 zł.

 • Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat 100 zł.

 • Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.

 • Naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł.

 • Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.

 • Mandat będzie można otrzymać także za wykroczenia przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.

Czytaj także