Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Polisy pod lupa

Najważniejsze określenia używane przez ubezpieczycieli

Słownik pojęć ubezpieczeniowych: poznaj terminy, dzięki którym lepiej wybierzesz polisę

Najważniejsze określenia używane przez ubezpieczycieli

Słownik pojęć ubezpieczeniowych: poznaj terminy, dzięki którym lepiej wybierzesz polisę

Przy zakupie ubezpieczenia niemal na pewno spotkasz się z określeniami z naszego słowniczka. Warto wiedzieć, co dokładnie oznaczają, żeby dobrze wybrać ubezpieczenie komunikacyjne i nie mieć później problemów przy wypłacie odszkodowania.

Bez względu na to, czy polisę kupujemy przez internet, telefon czy bezpośrednio u agenta, podczas przedstawienia oferty niemal na pewno spotkamy się z jednym z terminów używanych przez ubezpieczycieli.

Jeśli zależy nam, aby wybrać z głową ubezpieczenie, warto znać te pojęcia. Tylko teoretycznie nie muszą się tym przejmować osoby kupujące OC (warunki we wszystkich firmach są identyczne, ponieważ reguluje je ustawa), bo firmy zwykle oferuje dodatki do obowiązkowej polisy, gdzie wspomniana znajomość specjalistycznego słownictwa jest wręcz wskazana, tak jak ma to miejsce przy zakupie tradycyjnej polisy autocasco.

Ważne warunki ubezpieczenia

Oczywiście największe nagromadzenie trudnych terminów znajdziemy w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), których prawie nikt nie czyta, a jeśli już, to dopiero po fakcie, aby sprawdzić, jakie są wyłączenia czy zakres polisy.

Jednak znajomość podstawowych terminów jest potrzebna już podczas wyboru polisy. Najważniejsze z nich w znaczny sposób wpływają na cenę AC. Porównując ceny w różnych firmach, warto zatem zwrócić uwagę na franszyzę redukcyjną, potocznie zwaną udziałem własnym, która oznacza ustaloną z ubezpieczycielem wysokość szkody, którą właściciel zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni. Nie można jej pomylić z franszyzą integralną, czyli kwotą, poniżej której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody.

Co wpływa na cenę polisy

Dość istotna jest również różnica między likwidacją szkody metodą serwisową (naprawa bezgotówkowa) i kosztorysową (gotówkowa), które dość często są jeszcze powiązane z wyborem części oryginalnych bądź zamienników, a także amortyzacją.

W przypadku nowych pojazdów warto również wybrać polisę, w której brak redukcyjnej sumy ubezpieczenia, ale przy okazji warto też pilnować, aby nie doszło do nadubezpieczenia, ponieważ z wyższej składki raczej żadnych korzyści nie odniesiemy – nawet przy szkodzie całkowitej ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie równe cenie rynkowej, a nie tej wpisanej podczas składania wniosku (o ile była to kwota zawyżona).

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY UŻYWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELI

Amortyzacja części

Współczynnik określający, o ile mniej są warte w dniu szkody podzespoły auta. To oznacza, że ubezpieczyciel potrąca zwykle różnicę między wartością części nowych, którymi ma zostać naprawiony samochód, i tych, które zostały uszkodzone w kolizji. Informację o ewentualnej amortyzacji możesz znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. U niektórych ubezpieczycieli amortyzację można „wykupić”.

Assistance

auto_holowane_przez_pomoc_drogowa
Pomoc assistance w razie problemów z autem to dodatkowe ubezpieczenie.

Ubezpieczenie assistance może zapewnić darmowe: holowanie, naprawy, koszty noclegów w hotelach lub samochodu zastępczego. Uwaga! Assistance w wersji podstawowej może nie obejmować pomocy, jeśli dojdzie do awarii pojazdu, która nie jest następstwem kolizji czy wypadku. Warto pamiętać, że jest to osobne ubezpieczenie, co oznacza, że zgłoszenie szkody zwykle nie wpływa na przyszłoroczną składkę w OC czy AC.

Audatex

Program komputerowy zawierający ceny części potrzebnych do naprawy pojazdu oraz wyceny czasu potrzebnego do różnych rodzajów napraw. W praktyce jest to standard na rynku do przygotowywania kosztorysów napraw szkód ubezpieczeniowych i jest używany przez większość ubezpieczycieli.

Automatyczne wznowienie

Określony ustawowo mechanizm sprawiający, że każda roczna, w pełni opłacona umowa OC komunikacyjnego zostaje zawarta od nowa na kolejny rok. Uwaga! Nie dotyczy to pojazdów, które zmieniają właściciela w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Jeszcze przed jej zakończeniem nowy właściciel powinien zadbać o kontynuację ubezpieczenia we własnym zakresie.

Beneficjent

Osoba uprawniona do odbioru świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Beneficjent musi zostać określony w umowie ubezpieczenia.

Bonus Malus

System zniżek za bezszkodową jazdę (oraz zwyżek za szkodową), zwykle premiujący bezpiecznie jeżdżących kierowców. Niezbyt przejrzysty, ponieważ ubezpieczyciele mają różne metody i modele naliczania zniżek.

Cesja z umowy ubezpieczenia

kierowca_sprawdza_polise
Kupując auto na kredyt, musimy zwykle wykupić też polisę AC z cesją na bank.

Zwykle to przeniesienie prawa do ewentualnego odszkodowania na bank, który kredytuje samochód. Cesje ustanawia się tylko na ubezpieczeniach dobrowolnych, np. gdy umowa kredytu na samochód zobowiązuje do zawarcia AC. Przed zakupem polisy trzeba upewnić się, czy bank ją zaakceptuje.

Franszyza integralna (szkoda minimalna)

Wartość, określona zwykle kwotowo, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeń zwolnione jest z odpowiedzialności, czyli nie wypłaca ubezpieczenia. Czasami franszyzę integralną dla uproszczenia nazywa się szkodą minimalną. Celem wprowadzenia franszyzy integralnej jest obniżenie składki poprzez wyłączenie drobnych szkód.

Franszyza redukcyjna (udział własny)

Inaczej udział własny, czyli określona kwotowo wartość, o którą każdorazowo pomniejszone będzie wypłacone odszkodowanie.

Ubezpieczenie GAP

To rodzaj dodatkowego ubezpieczenia, które warto rozważyć w przypadku leasingowania pojazdu. Jeśli dojdzie do szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, w ramach AC ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu z dnia zaistnienia szkody, czyli znacznie mniej, niż pojazd był warty w momencie zakupu, ale co ważne, może to być kwota niższa niż suma rat pozostałych do spłaty. Wypłata z GAP to dodatkowe świadczenie do odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy, które pozwala spłacić zobowiązanie finansowe.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Agencja rządowa, której zadaniem jest pilnowanie powierzonych pieniędzy, którymi obracają instytucje finansowe. KNF dba też o to, aby obietnice instytucji finansowych, głównie banków czy ubezpieczycieli, miały pokrycie w rzeczywistości.

Konsumpcja/redukcja sumy ubezpieczenia

Obniżenie sumy ubezpieczenia o wartość wcześniej wypłaconych odszkodowań. Przykładowo, jeżeli masz autocasco na samochód o wartości 50 000 zł i dojdzie do szkody parkingowej, której naprawa kosztuje 5000 zł, a później samochód zostanie skradziony, otrzymasz 45 000 zł.

Metoda kosztorysowa (rozliczenie gotówkowe)

Zwana również „wyceną”, jest formą wypłaty odszkodowania po szkodzie (uszkodzeniu pojazdu), w której podstawą wypłaty jest ocena uszkodzeń przeprowadzona przez rzeczoznawcę danego ubezpieczyciela. Wypłacając odszkodowanie tą metodą, ubezpieczyciel nie weryfikuje, czy naprawa miała miejsce.

Metoda serwisowa

Zwana często „warsztatową”, jest formą likwidacji, w której ubezpieczyciel zwraca koszty naprawy (robocizna i części) na podstawie faktur.

Naprawa bezgotówkowa

Jedna z form rozliczenia szkody przy metodzie serwisowej, która polega na tym, że możemy dać pełnomocnictwo warsztatowi do ubiegania się o odszkodowanie bezpośrednio u ubezpieczyciela. Jeśli warsztat nie uzyska całej kwoty za naprawę z AC, może się okazać, że właściciel auta będzie musiał pokryć różnicę pomiędzy kosztem naprawy (faktura z warsztatu) a przyznanym odszkodowaniem.

Naprawa na częściach oryginalnych/zamiennikach

W umowie ubezpieczenia AC jest niemal zawsze określony rodzaj części, jaki będzie użyty do naprawy pojazdu. Oczywiście polisa, która zawiera zapis o użyciu części oryginalnych, będzie zwykle droższa.

Niedoubezpieczenie

Ubezpieczenie na kwotę mniejszą niż realna wartość ubezpieczanej rzeczy. Większość firm ubezpieczeniowych nie pozwala na zaniżenie ceny rynkowej auta.

Nieszczęśliwy wypadek (NW)

Zdarzenie losowe, na skutek którego poszkodowany doznaje uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub życia. Nie wszystkie wypadki są wypadkami w sensie ubezpieczeniowym. Są nimi tylko te przewidziane i określone w OWU.

NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący autem. Świadczenia wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC czy też innych zawartych umów NNW.

Ochrona prawna

Rodzaj dodatku do polisy komunikacyjnej, najczęściej ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty potrzebne do obrony interesów poszkodowanego, takie jak: wynagrodzenie adwokata czy też radcy prawnego, opłaty sądowe, obrona w postępowaniu karnym, np. w przypadku spowodowania wypadku. Może też zapewnić pomoc prawnika w sprawie o odebranie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

Ochrona zniżek

To dobrowolne ubezpieczenie pozwala zachować wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę pomimo spowodowania kolizji czy wypadku. Mając wykupioną taką opcję ubezpieczenia, nie trzeba się obawiać wzrostu ceny polisy z powodu szkody, o ile następną polisę kupimy w tej samej firmie. Jeśli zmienimy ubezpieczyciela, ten nowy naliczy zwyżkę.

OC graniczne

OC graniczne jest przeznaczone dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, którzy nie posiadają polisy Zielonej Karty i przebywają na terytorium Polski. Pozostałe zasady działania wraz z zakresem terytorialnym pozostają bez zmian. Na rynku występują bardzo duże różnice w składce za OC graniczne między poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeń.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

rzeczoznawca_sprawdza_rozbite_auto
Warunki rozliczenia szkody zapisane będą w OWU.

Warunki umowy ubezpieczenia, które są jednakowe dla wszystkich ubezpieczających się. Powinny być zawsze dodawane do polisy w formie dokumentu. W OWU znajdziesz paragrafy dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, prawa i obowiązki.

PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)

Organizacja skupiająca wszystkich ubezpieczycieli OC komunikacyjnego działających na terenie Polski. Do głównych zadań PBUK należą: współpraca ze swoimi odpowiednikami z innych państw, organizowanie lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych przez obcokrajowców na terytorium Polski, a także prowadzenie ubezpieczeń Zielonej Karty i ubezpieczeń granicznych.

Regres

dwoch_kierowcow_rozmawia_po_stluczce
Jeśli sprawca zdarzenia nie ma uprawień, regres może być bardzo kosztowny.

Przejście praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do strony odpowiedzialnej za powstanie szkody na zakład ubezpieczeń, zwykle z chwilą wypłaty odszkodowania. Do regresu dochodzi zwykle, gdy ubezpieczony kierowca w ramach OC spowoduje wypadek po alkoholu lub nie ma uprawnień.

Reprezentant ds. roszczeń

Podmiot wyznaczony przez ubezpieczyciela OC, który w jego imieniu zajmie się wypłatą odszkodowania na terenie pozostałych krajów UE (poza Polską). Celem powołania reprezentantów do spraw roszczeń jest zapewnienie identycznej obsługi szkód bez względu na pochodzenie sprawcy, czy kraj rejestracji auta.

Rzecznik Finansowy

Instytucja zajmująca się tym, aby prawa ubezpieczonych były respektowane przez ubezpieczycieli. Przyjmuje skargi, publikuje raporty na temat towarzystw ubezpieczeń, udziela informacji ubezpieczonym i poszkodowanym.

Smart Casco

Jest to okrojone ubezpieczenie autocasco, np. obejmujące wyłącznie kradzież i pożar lub zniszczenie przez siły przyrody. Zwykle nie obejmuje ono zdarzeń, jeśli pojazd był w ruchu. Zwykle można je zakupić razem z OC.

Stała suma ubezpieczenia AC

Wartość samochodu nie zmieni się przez cały rok trwania ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna

Podobna do sumy ubezpieczenia, stosowana w OC. Suma gwarancyjna i ubezpieczenia to górna granica (maksymalna) odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte wykupionym ubezpieczeniem.

Szkoda całkowita

Szkoda, w wyniku której samochód został tak zniszczony, że przywrócenie stanu sprzed szkody jest ekonomicznie nieuzasadnione. Jeśli mamy do czynienia ze zdarzeniem rozliczanym z polisy OC sprawcy, to poziom nieopłacalności wynosi 100 proc. wartości pojazdu na dzień szkody. Identyczna sytuacja występuje, gdy względy techniczne nie pozwalają na naprawę (trwałe zniszczenie konstrukcji nośnej). Zupełnie inaczej jest w autocasco, gdzie definicja szkody całkowitej jest określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zwracaj uwagę na próg szkody całkowitej (zazwyczaj 70 proc. wartości rynkowej na dzień szkody) i sposób wyliczenia, czyli np. jakie części są brane pod uwagę – oryginalne czy zamienniki.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)

Jedna z dwóch form prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce. TUW jest przykładem spółdzielczości ubezpieczeniowej, której głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony członkom, a nie działalność nastawiona na zysk (oczywiście przy zachowaniu rentowności). Ta forma działalności prowadzona jest na polskim rynku przez małe podmioty.

Ubezpieczenie szyb

Dodatek do AC, jeżeli skorzystasz z ubezpieczenia szyb, nie stracisz zniżek. Produkt obejmuje ubezpieczenie szyb: przedniej, tylnej, bocznych. Działa w sytuacji wybicia, odprysku i przy działaniu czynników zewnętrznych, np. gradu lub wichury.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Fundusz, który wypłaca odszkodowania, gdy sprawca szkody objętej ubezpieczeniem OC komunikacyjnym nie posiadał ważnego ubezpieczenia lub nie udało się ustalić jego tożsamości. W drugim przypadku UFG pokrywa wyłącznie straty związane ze szkodami osobowymi.

Warsztat autoryzowany

Warsztat należący do sieci autoryzowanej przez producenta samochodów. Warsztaty autoryzowane są zwykle droższe od warsztatów niezależnych, ale mają sprzęt i wiedzę niezbędną do przeprowadzania nawet skomplikowanych napraw. Korzystają z oryginalnych części producenta. Naprawa w warsztatach autoryzowanych jest zgodna z warunkami gwarancji producenta pojazdu.

Wartość rynkowa pojazdu

Podstawa obliczenia sumy ubezpieczenia AC dla samochodu używanego. Wartość ustala się na podstawie notowań dostępnych w specjalnych katalogach – Info-Ekspert lub Eurotax. Katalog wskazuje wartość bazową. Następnie uwzględnia się jeszcze inne kryteria, jak np. pochodzenie pojazdu czy przebieg.

Wartość rzeczywista

Wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zużycie rzeczy.

Wszystkie ryzyka (all risks)

System ubezpieczenia, w którym firma ubezpieczeniowa odpowiada za wszystkie zdarzenia, z wyjątkiem tych, które są wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przeciwieństwem tego modelu jest ubezpieczenie na ryzyka nazwane, w którym ubezpieczone są tylko zdarzenia wymienione w warunkach ubezpieczenia (a inne nie). W Polsce dominuje model „ryzyk nazwanych”.

Wyłączenie odpowiedzialności

Katalog sytuacji, w których ubezpieczyciel nie uruchomi polisy, nie wypłaci odszkodowania np. w przypadku jazdy po alkoholu lub bez prawa jazdy.

Zakres terytorialny

Obszar, na którym działa ubezpieczenie AC lub Assistance.

Zielona Karta

Ubezpieczenie OC uznawane za granicą. Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej funkcję Zielonej Karty w wielu europejskich krajach pełni zwykłe polskie OC. Aby wjechać do wszystkich pozostałych krajów, np. Albanii, trzeba mieć Zieloną Kartę o odpowiednim zakresie terytorialnym.

Czytaj także