Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
wyprzedzanie przez ciężarówki na autostradzie

Dziś wchodzą w życie przepisy istotne dla kierowców. Oto najważniejsze z nich

Dziś wchodzą w życie przepisy istotne dla kierowców. Oto najważniejsze z nich

Wprowadzony zostaje zakaz wyprzedzania przez ciężarówki na drogach szybkiego ruchu, wracają kursy pozwalające zmniejszyć liczbę punktów karnych, znikają opłaty na państwowych autostradach i ewidencyjne (w tym jedna szczególnie uciążliwa) pobierane m.in. przez organy samorządowe. Punkty karne będą się ponownie kasować po roku, a nie dwóch latach, ale... uwaga – tu jest pewien haczyk.

Pierwszego lipca weszły w życie przepisy w istotny sposób zmieniające prawo obowiązujące kierowców. Oto najważniejsze zmiany, na jakie trzeba zwrócić uwagę:

Zniesienie opłat na państwowych autostradach

Od 1 lipca 2023 r. nie trzeba będzie płacić za przejazd pojazdem lekkim po autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad czyli A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica.

Zwolnienie z opłat dotyczy użytkowników samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Nadal pobierana będzie opłata elektroniczna od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów poruszających się tymi odcinkami autostrad na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zniesienie – zapowiedzianego przez rząd – poboru opłat na pozostałych autostradach to jednak na razie wciąż pieśń przyszłości.

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.

Zakazu tego nie będzie się stosować do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Ponadto kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, będzie obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni. (kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t; kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.)

Punkty karne „kasują się” co rok (wchodzi w życie 17 września 2023 r.)

Znowelizowano także art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku od daty uiszczenia grzywny, a nie jak dotychczas – z upływem dwóch lat.

W tym przypadku – mimo że Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wchodzi generalnie w życie 1 lipca – znaczono, iż zmieniony art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wchodzi w życie 17 września br.

Warto dodać, że tym samym – chwalone przez wielu ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem na drogach – zaostrzenie przepisów w tej dziedzinie przetrwało zaledwie rok. Wydłużenie „okresu ważności” punktów karnych z roku do dwóch lat wprowadzono bowiem 17 września 2022 r – pisaliśmy o tym TUTAJ.

Wraca możliwość odbycia „kursów reedukacyjnych”

Kierujący (posiadający prawo jazdy ponad rok), który ma na swoim koncie punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego może, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów o sześć.

W tym przypadku także uczyniono dodatkowe założenie dot. terminu, w którym zacznie obowiązywać ten przepis:

Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:
1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego

Znikają opłaty ewidencyjne (w tym jedna szczególnie istotna)

Zniesiono obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej (obecnie mieści się ona w przedziale od 50 gr do 1 zł) za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów (z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń) pobieranej przez:

  • organy samorządowe – w związku z wykonywaniem czynności dotyczących rejestracji pojazdów, m.in. wydaniem dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablicy rejestracyjnych i ich wtórników, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy
  • przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – za przeprowadzenie badania technicznego i odnotowanie odczytu drogomierza pojazdu po jego wymianie

Korzyści wydają się (dosłownie) groszowe, ale jedna z tych opłat narobiła kłopotu wielu kierowcom. Do tej pory było tak, że jeśli kierujący utracił czasowo prawo jazdy – np. za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h – było mu ono odbierane na okres trzech miesięcy, ale od dłuższego już czasu nie fizycznie, a na zasadzie odpowiedniego wpisu w systemie Centralnej Ewidencji Kierowców.

Większość tak ukaranych po upływie przewidzianego w przepisach okresu po prostu wsiadała za kierownicę, myśląc, że ponownie ma już przywrócone uprawnienia. Niestety – aby tak się stało, trzeba było jeszcze wnieść jedną ze wspomnianych opłat ewidencyjnych – 50 gr. Bez dokonania tej czynności kierowca nadal funkcjonował jako osoba jeżdżąca bez uprawnień, co karane jest grzywną nawet do 30 tys. złotych. Likwidacja wspomnianej opłaty eliminuje tę – trzeba przyznać – dość absurdalną sytuację.

Czytaj także